Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) podtrzymuje stanowisko i negatywnie ocenia pomysł uznania koni za zwierzęta towarzyszące. Podczas poniedziałkowego (2 stycznia) spotkania w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi władze organizacji skupiającej hodowców koni zapewniły, że pracują nad „Kodeksem do­bry­ch prak­tyk w ho­dow­li ko­ni”.

To już pewne – Paweł Mazurek oraz Ryszard Pietrzak prezes i wiceprezes PZHK, a także Andrzej Stasiowski – dy­rek­tor biu­ra PZHK – pod­trzy­ma­li ne­ga­tyw­ne sta­no­wi­sko organizacji (wydane w 2013) w spra­wie uzna­nia ko­nia za zwie­rzę to­wa­rzy­szą­ce.

„W trak­cie dys­ku­sji na temat cho­wu ko­ni mię­sny­ch, obie stro­ny zgod­nie (MRiRW oraz PZHK- przypis redakcji) pod­kre­śla­ły, że z punk­tu wi­dze­nia do­bro­sta­nu ko­ni, jak rów­nież in­te­re­sów pol­ski­ch pro­du­cen­tów, naj­lep­szym roz­wią­za­niem je­st eks­port mię­sa koń­skie­go do kra­jów trze­ci­ch. Poinformowano tak­że, że m. in. w tro­sce o do­bro­stan ko­ni związek pra­cu­je obec­nie nad „Kodeksem do­bry­ch prak­tyk w ho­dow­li ko­ni”- czytamy w oficjalnym komunikacie organizacji.

Przypomnijmy, że temat ten wzbudza wiele kontrowersji. Przeciwnicy hodowli koni na rzeź w lutym ubiegłego roku zainicjowali akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie wykreślenia koni z listy zwierząt gospodarskich i nadanie im statusu zwierząt towarzyszących (pisaliśmy o tym w materiale „Czy konie trafią na listę zwierząt towarzyszących?„).

Czy będą dopłaty do koni?

W trakcie poniedziałkowej rozmowy podniesiono również temat dopłat bezpośrednich do koni. Zdaniem hodowców wprowadzenie płatności bezpośrednich pozwoliłoby na zahamowanie po­stę­pu­ją­cego zdaniem PZHK spad­ku po­gło­wia ko­ni, szcze­gól­nie w Polsce wschod­niej i południowo-​wschodniej. W ocenie ministra Krzysztofa Jurgiela i wiceministrem Rafała Romanowskim resort ponownie przeanalizuje moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia ko­ni do sys­te­mu płat­no­ści bez­po­śred­ni­ch od 2018 r.

 

Główny lekarz Weterynarii o eksporcie koni do Japonii

Share.

6 komentarzy

  1. W doope niech sobie ten kodeks wsadza.Kon to nie jest zwierze rzezne i niech sobie ten kmiociarski cwiercinteligentny zwiazek wbije do patologicznie pustych lbow😡😡😡

  2. I dobrze. Wolę się cieszyć końmi w aktualny sposób, niż w sposób kilkakrotnie kosztowniejszy, gorszy i upierdliwszy, jak to z psami jest.

  3. Powinno być dla wszystkich zwierząt kodeks praw w temacie ich praw. Surowe kary za znęcanie się katowanie itd to jest istotą żywa

Leave A Reply