Słabe rokowania związane z powrotem koni do kariery sportowej po urazie ścięgien i więzadeł sprawiają, że medycyna weterynaryjna stara się poszukiwać nowoczesnych możliwości terapii. Jedną z nich jest leczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych. Zespół naukowców pod wodzą Charlotte Beerts z niezależnego Centrum Analitycznego Anacura w Belgii opublikował wyniki dwuletnich obserwacji koni, które doznały urazu ścięgien i poddane były terapii z wykorzystaniem allogenicznych komórek macierzystych oraz osocza bogatopłytkowego (PRP). Wyniki opublikowane zostały 26 września na łamach czasopisma „Frontiers in Veterinary Science„.

Do analizy włączono 68 koni, u których stwierdzono uraz mięśnia międzykostnego (SL) oraz 36 koni z urazem ścięgna zginacza powierzchownego palców (SDFL). W grupie 104 koni przebadanych klinicznie oraz za pomocą badania ultrasonograficznego były zarówno konie wykorzystywane w skokach przez przeszkody, jak również wierzchowce startujące w dyscyplinie ujeżdżenia.

Komórki macierzyste zastosowane do terapii przygotowane były z krwi obwodowej pobranej od 6-letniego, zdrowego konia rasy gorącokrwistego i zostały namnożone zgodnie z tzw. dobrą praktyką wytwarzania GMP. Terapia komórkowa wdrożona została na 5-6 dni od zdiagnozowania urazu, a każdy z koni otrzymywał dawkę od 2 do 3 mln komórek podanych pod kontrolą USG w miejsce urazu. Dodatkowo każdy z koni otrzymywał przez kolejne 3-5 dni dawki niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Każdy z leczonych koni był poddany analogicznemu programowi rehabilitacji.

Pierwszej oceny efektywności zastosowanego leczenia dokonano w 6 tygodniu od podania komórek z PRP – kiedy to konie stępowały już trzy do czterech razy dziennie przez około 5 minut. W okresie tym 88,2 proc. koni z urazem SL (n = 68) i 97,3 proc koni z urazem SDFT (n = 36) wykazało umiarkowaną poprawę ultrasonograficzną. Natomiast w kolejnej ocenie dokonanej w 12 tygodniu od podania komórek- stwierdzono znaczną poprawę u 93,1 proc. koni z urazem SL (n = 29) i u 95,5 proc. wierzchowców z urazem SDFT. Wierzchowce, które nie wykazały poprawy otrzymywały kolejną iniekcję kombinacji komórek macierzystych z PRP. Po pół roku większość uczestniczących w badaniu koni powróciła do pracy.

Kolejnym etapem badania była ocena ryzyka ponowienia kontuzji, którego dokonano w 12 i 24 miesiącu po pierwszej terapii komórkowej. W sumie do oceny zarówno po roku, jak i po dwóch latach przystąpiło 68 koni po urazie mięśnia międzykostnego oraz 24 koni po urazie ścięgna zginacza powierzchownego palców – co daje grupę 92 koni. Niestety badania wykazały, że po 12 miesiącach (n = 92) 11,8 proc. koni z uszkodzeniami mięśnia międzykostnego i 12,5 proc. koni z urazem ścięgna zginacza powierzchownego palców doznało nawrotu kontuzji, podczas gdy odpowiednio 83,8 proc. i 79,2 proc. powróciło do poprzedniego poziomu. Wyniki obserwacji po 24 miesiącach wykazało natomiast, że 82,4 proc. koni z urazem SL i 85,7 proc. koni  z urazem SDFT powróciło do poprzedniego poziomu wyników.

Badacze dokonali również metaanalizy i zestawienia uzyskanych wyników ryzyka pojawienia się ponownej kontuzji w 24 miesiącu (odpowiednio 17,6 proc. w przypadku mięśnia międzykostnego i 14,3 proc. w przypadku ścięgna zginacza powierzchownego palców), a wyników dla konwencjonalnie stosowanych terapii. Okazuje się, że dwa lata po zabiegu terapia komórkowa wykazywała znamiennie niższy współczynnik ponownej traumatyzacji koni szacowany na około 18 proc. [95% CI CI, 0,11-0,25] w porównaniu do współczynnika ponownego urazu w konwencjonalnych metodach leczenia, który zgodnie z danymi z literatury wynosi około 44 proc. (95% CI, 0,37- 0,51).

Wyniki analiz mogą zatem sugerować na korzystne efekty terapii allogenicznymi  komórkami macierzystymi – szczególnie w przypadku cennych koni, które doznały urazów w trakcie kariery sportowej. Zdaniem naukowców medycyna regeneracyjna daje nadzieję na powrót do sportu bez zwiększania ryzyka nawrotu kontuzji.

 

Źródło: Front Vet Sci. 2017 Sep 26;4:158. doi: 10.3389/fvets.2017.00158. eCollection 2017.

Czy koński włos stanie się źródłem komórek macierzystych?

Na ratunek końskim stawom: komórki macierzyste

Share.

Leave A Reply