Rząd wdraża nowelizację ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wszystko ze względu na bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych, zawarte w rozporządzeniu unijnym 2015/262, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Dzięki nowemu rozwiązaniu Polska będzie miała możliwość czasowego zawieszenia lub cofnięcia uprawnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych w przypadku stwierdzenia naruszenia jego przepisów.

Rozwiązania wprowadzone do ustawy będą korzystne dla konsumentów, bo przyczynią się przede wszystkim do uszczelnienia systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych, w tym do zwiększenia kontroli nad zwierzętami, które trafiają do uboju w celu spożycia przez ludzi.

Zgodnie z obowiązującym prawem dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych mogą wydawać podmioty wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wykaz jest zamieszczony na stronie internetowej resortu. Jednocześnie w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia unijnego przez instytucję wydającą dokumenty identyfikacyjne, główny lekarz weterynarii będzie mógł złożyć wniosek do ministra rolnictwa o wykreślenie tego podmiotu z wykazu. W takim przypadku wydawanie dokumentów identyfikacyjnych przejmie podmiot prowadzący centralną bazę danych koniowatych lub inny podmiot wpisany do wykazu (spełniający warunki określone w rozporządzeniu).

Właścicieli ucieszy fakt, że uproszczono także procedurę wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych, czyli wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie. Niestety tej możliwości nie przewidziano natomiast w przypadku składania w postaci elektronicznej wniosku o zarejestrowanie w rejestrze koniowatych dokumentu identyfikacyjnego, wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim.

Doprecyzowano tryb postępowania z dokumentami identyfikacyjnymi koniowatych, które padły, zostały poddane ubojowi albo zostały zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej. We wszystkich tych sytuacjach wprowadzono obowiązek dostarczenia zwierząt wraz z dokumentem identyfikacyjnym do rzeźni (w przypadku uboju) albo zwłok do zakładu przetwórczego lub spalarni (w przypadku padnięcia lub zabicia zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej).

W projekcie ustawy przewidziano także wprowadzenie możliwości wymiany informacji między Polskim Związkiem Hodowców Koni (podmiotem prowadzącym centralną bazę danych) a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie padłych koniowatych, których właściciele wystąpili do ARiMR o dofinansowanie kosztów ich zbioru, transportu i unieszkodliwienia. Ponadto, Agencja oraz podmiot prowadzący centralną bazę danych będą mogły udostępnić informacje zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i centralnej bazie danych koniowatych do celów naukowych, statystycznych, hodowlanych lub na wniosek krajowych podmiotów upoważnionych do oceny wartości hodowlanej lub użytkowej zwierząt gospodarskich albo krajowych instytutów badawczych.

 

Źródło: Premier.gov.pl

Share.

Leave A Reply