Podobnie jak w poprzed­nich latach, w sezo­nie 2016, zosta­nie roze­gra­nych pięć edy­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni. Daty te są istotne dla wła­ści­cieli mło­dych, obie­cu­ją­cych koni, którzy chcą je poka­zy­wać i pod­dać oce­nie selek­cyj­nej w gru­pie. Polski Związek Hodowców Koni przedstawił szczegóły przyszłorocznych rozgrywek.

Od ubie­głego roku „sko­kowe” MPMK roz­gry­wane będą bli­sko gra­nicy nie­miec­kiej, na tere­nie zna­nego wcze­śniej z przy­go­to­wań olim­pij­skich pol­skiej kadry pię­cio­bo­jo­wej, ośrodka w Drzonkowie. Prezydium PZHK oce­niło wysoko (mimo pew­nych tech­nicz­nych nie­do­cią­gnięć) jakość organizacji rozgrywek dlatego też została pod­pi­sana umowa na kolejne trzy lata. W 2016 roku MPMK w skokach tra­dy­cyj­nie już odbędą się pod koniec sierp­nia, w dniach 19-21 sierp­nia.

Królowa dys­cy­plin jeź­dziec­kich czyli MPMK w WKKW od lat roz­gry­wane są w Strzegomiu a współorganizatorem ich jest LKS Stragona Strzegom. Zawody te od kilku sezo­nów mają ter­min zare­zer­wo­wany w kalen­da­rzu FEI na połowę wrze­śnia, a w następ­nym sezo­nie odbędą się w dniach 16-18.09.

Jak wskazuje PZHK od dawna zamie­rze­niem była orga­ni­za­cja MPMK we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w jed­nym miej­scu, wzo­rem zawo­dów w Warendorfie.Okazuje się jednak, że w krajowych warun­kach nadal nie mamy tak doświad­czo­nego orga­ni­za­tora, który w ocenie związku podo­łałby logi­stycz­nie tru­dowi orga­ni­za­cji zawo­dów w 4 naj­waż­niej­szych dys­cy­pli­nach. W przy­szłym sezo­nie orga­ni­za­cję dwóch MPMK rów­no­le­gle podej­mie się Marcin Konarski wraz ze swoją zgraną i doświad­czoną strze­gom­ską ekipą. MPMK w ujeż­dże­niu oraz powo­że­niu zaprzę­gami jed­no­kon­nymi odbędą się na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­nika w dniach 30.09.-2.10. na tere­nie Morawy.

Natomiast najtrudniejsza pod wzglę­dem dłu­go­ści i wysiłku koni dys­cy­plina – jaką są spor­towe rajdy konne – powróci na Mazury do stajni Koczek. Za MPMK w raj­dach odpo­wie­dzialny będzie Adam Domżała – inspek­tor Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Hodowców Koni, miło­śnik i znawca tej dys­cy­pliny. Konkretna data tych zawo­dów zosta­nie podana niebawem.

MPMK 2016:

1. Skoki przez przeszkody 19-21.08.2016 Drzonków
2. WKKW 16-18.09.2016 Strzegom
3. Ujeżdżenie 09-2.10.2016 Strzegom
4. Powożenie zaprzę­gami jednokonnymi 09-2.10.2016 Strzegom
Share.

Leave A Reply